Nhiệm Vụ Long Ngũ - Trang Bị Thiên Hoàng

I/ Cách nhận nhiệm vụ:

•   Bắt đầu cấp 20 là bạn có thể làm.
•   Nhận nhiệm vụ tại NPC có tên là Long Ngũ, bạn có thể tìm ở tất cả các thôn.
•   Sau khi tiếp nhận bạn sẽ nhận được túi thư giới thiệu, hãy mở nó ra bạn sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn.
•   Nhiệm vụ chính tuyến sẽ bao gồm 3 phe, đó là: Chính phái, Trung lập và Tà phái. Hoàn toàn có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc. Nhận nhiệm vụ mỗi phe sẽ cần 2000 vạn/ nhiệm vụ.
•   1 Món trang bị Thiên Hoàng có thể bán vào shop được 700 vạn.

II/ Hướng dẫn nhiệm vụ:

1. Chuỗi nhiệm vụ – Chính Phái: Bí mật Tầm Long Hội:

 Cấp 20: Thực hiện theo hướng dẫn sau:
    • Đến thành Đại Lý tìm gặp Lý Mạc Sầu (182,198).
    • Đối thoại xong thì tìm đến toạ độ (204,186) để ra bến tàu tiêu diệt Lý Mạc Sầu.
    • Đánh bại Lý Mạc Sầu xong, bạn về lại thành Đại Lý để gặp Lý Mạc Sầu (182,198).


 Cấp 30 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến Thành Đô và tìm gặp Công Tử Tiếu (403,319).
    • Đi đến Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).
    • Sau khi đánh bại được tiêu diệt được bạn quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.


 Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến thành Dương Châu để gặp Hạ Vô Thư (212,195)
    • Sau đó di chuyển đến Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).
    • Sau khi tiêu diệt được Tả Đao Hiệp thì bạn quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại thành Đại Lý.

 

 Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến thành Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187)
    • Sau đó chạy đến Hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh bại Oán Độc (264,207)
    • Khi tiêu diệt được Oán Độc quay về gặp lại Mạnh Phàm (203,187).


 Cấp 60 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến thành Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương tìm gặp và đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195)
    • Sau khi đã hạ được Thần bí thương nhân thì bạn quay về Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu.
    • Sau đó về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.


 2. Chuỗi nhiệm vụ – Trung Lập: Câu chuyện Lâm Uyên Nhai


 Cấp 20: Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến thành Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)
    • Tiếp theo chạy đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) tìm và đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172)
    •  Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về thành Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)


 Cấp 30 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)
    • Tiếp theo chạy đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tìm và đánh bại Lưu Thiện Tượng ( 201,199)
    • Sau khi tiêu diệt được Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Bang (212,197)


 Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến thành Biện Kinh và gặp Phó Nam Bang (212,197)
    • Sau đó chạy đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) để gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84)
    • Tiếp theo chạy đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) tìm và đánh bại Từ Tự Lực (181,214)
    • Sau khi đã tiêu diệt được Từ Tự Lực bạn quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.


 Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Di chuyển đến thành Biện Kinh và gặp Phó Nam Bang (212,197)
    • Tiếp theo bạn đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) để gặp Độc Điếu Tẩu (205,199)
    • Sau đó chạy đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh bại Độc Tiếu Tẩu (199,206)
    • Sau khi hạ được Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Bang (212,197) hoàn thành nhiệm vụ.


 Cấp 60 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Tìm đến thành Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)
    • Sau đó chạy đến phái Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) để gặp Đại sư Không Tịch (221/177)
    • Tiếp tục đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 và đi đến để đánh bại Không Tịch Đại sư
    • Sau khi đã đánh bại Không Tịch Đại Sư thì bạn quay về gặp Phó Nam Bang (212,197)
    • Sau đó thì về gặp lại Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.


 3. Chuỗi nhiệm vụ – Tà phái: Long Khí Chi Hoạ:
 Cấp 20 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Tìm đến Long Ngũ (ở các thôn) sẽ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) để gặp Vân Nhi (215,198)
    • Tiếp theo bạn đi đến thành Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
    • Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn)
    • Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Thái công công
    • Tiếp đến về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.


 Cấp 30 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Tìm đến gặp Tiêu sư (199,194 ) ở thành Dương Châu
    • Tiếp theo đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh bại Hạ Hầu Phục (338,246)
    • Sau khi tiêu diệt được Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn
    • Bạn mang theo 1 vạn lượng bạc đến Long Tuyền Thôn gặp Phó Lôi Thư (199,203)
    • Chạy đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) để gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại
    • Cuối cùng quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư.


 Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Tìm đến phái Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn sẽ gặp Đào Thạch Môn (203/194).
    • Tiếp theo đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) để tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).
    • Sau khi tiêu diệt được Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.
    • Sau đó về gặp Phó Lôi Thư.
    • Cuối dùng đi đến thành Biện Kinh và gặp Như Ngọc (210,196).


 Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Bạn đi đến thánh Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
    • Tiếp theo gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh
    • Sau đó đi đến Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) đê tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).
    • Sau khi đánh bại được đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219,187)
    • Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh bại tướng Kim Đồ Đan (211,189)
    • Tiếp tục chạy đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng thứ 2 trái hay phải đều được -> Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199)
    • Cuối cùng đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280)


 Cấp 60 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:
    • Bạn đến Long Môn Trấn để gặp Đoan Mộc Thanh (251,280)
    • Sau đó đi lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) để đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196)
    • Sau khi đã tiêu diệt được Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh.
    • Cuối cùng Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ